Giỏ hàng

Gần 22.000 tấn sản phẩm thép được miễn trừ áp thuế tự vệ và biện pháp phòng vệ thương mại trong năm 2021

Bộ Công Thương đã ban hành 11 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép của 11 doanh nghiệp.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 (vụ việc ER01.SG04) (Quyết định 918).

Đồng thời ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 (vụ việc AC01.SG04) (Quyết định 920).

Căn cứ Thông tư 37/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đã có Thông báo số 19/TB-PVTM về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại các vụ việc nêu trên.

Sau khi tiếp nhận và xử lý theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành 11 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, cụ thể:

TTTên doanh nghiệp được cấp miễn trừSố QDLượng cấp miễn trừ năm 2021 (tấn)
Miễn trừ biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép, thép dài – vụ việc ER01.SG04
1Công ty CP tập đoàn Kim Tín3273/QĐ-BCT2.842
2Công ty CP Kim Tín Hưng Yên3274/QĐ-BCT1.752
3Công ty CP que hàn điện Việt Đức356/QĐ-BCT3.631
4Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam355/QĐ-BCT1.218
Miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm thép – vụ việc AC01.SG04
5Công ty CP tập đoàn Kim Tín3271/QĐ-BCT602
6Công ty CP Kim Tín Hưng Yên3272/QĐ-BCT200
7Công ty TNHH cơ khí Kao Meng (Việt Nam)3268/QĐ-BCT179
8Công ty CP thép chính xác Sunway3269/QĐ-BCT363
9Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc3270/QĐ-BCT1.174
10Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam354/QĐ-BCT8.342
11Công ty TNHH thép Vĩnh Thành357/QĐ-BCT1.645

 

Tổng sản lượng phôi thép, thép dài – vụ việc ER01.SG04 và sản phẩm thép – vụ việc AC01.SG04 được miễn trừ trong năm 2021 đối với 11 doanh nghiệp nếu trên là 21.948 tấn.

 
Nguồn vietnambiz.vn